Avís Legal i Protecció de Dades

Aquest document explica la política de protecció de dades de l’Associació Esportiva Oriol Riera. Es fonamenta en els principis del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals? El Responsable del tractament de les dades és l’Associació Esportiva Oriol Riera, amb domicili al Carrer Perot Rocaguinarda, 10 de Vic (CP 08500), NIF. G66858176, adreça electrònica info@oriolriera-experience. com i inscrita al Registre d’Entitats Esportives, de la Generalitat de Catalunya amb el número 17876.

Amb quines finalitats tractem les dades? Tractem les dades personals pensant en tot moment en els drets de les persones i sempre de manera proporcional. Això vol dir que tractem en cada cas les dades adequades, pertinents i limitades al compliment de les finalitats explícites que en van motivar l’obtenció; només les dades necessàries per fer possible la prestació dels serveis. En alguns casos es demanen més dades, per exemple per conèixer opinions o valoracions dels nostres serveis. Aleshores les respostes es tracten estadísticament i de forma dissociada de les dades identificatives de la persona que contesta.

L’Associació Esportiva Oriol Riera tracta les dades personals per prestar serveis esportius, per l’enviament de comunicacions relatives a les nostres activitats i serveis, en qualsevol dels canals habituals que tingui l’entitat. Seguidament enumerem les principals finalitats:

 • Serveis esportius. Registrem les dades de les persones que es preinscriuen i posteriorment formalitzen la matrícula, a fi i efecte de deixar-ne constància i, en base a això, prestar els serveis esportius.
 • Contacte. Tractem dades per atendre les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. S’utilitzen únicament per aquesta finalitat.
 • Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web La nostra web utilitza galetes (cookies) que faciliten la navegació i ens proporcionen informació sobre els nostres usuaris i els seus interessos. 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades? Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Classifiquem els principals tractaments de dades que efectuem seguint les bases legals de l’article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades:

• Per a la prestació de serveis esportius Un cop inscrits, els participants obtenen de l’Associació Esportiva Oriol Riera serveis esportius.

• En base al consentiment Quan enviem informació de les nostres activitats o serveis utilitzem dades de contacte amb el consentiment explícit de la persona que la rebrà. També és en base al consentiment que obtenim dades de navegació de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant les cookies. 

A qui es comuniquen les dades? Com a criteri general únicament comuniquem dades en compliments d’obligacions legals. En els apartats precedents hem explicat les comunicacions de dades dels nostres participants, necessàries per fer possible la prestació dels serveis esportius.

Quant de temps conservem les dades? El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors. Incideix en la seva conservació principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de l’Associació Esportiva Oriol Riera, i per atendre qualsevol requeriment de les administracions públiques o òrgans judicials. En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu i per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari per a les finalitats del tractament (“limitació del termini de conservació” exigència del Reglament General de Protecció de Dades). En el cas de la informació que acredita la formació rebuda pels participants les dades es conserven de forma permanent per preservar els drets d’aquests participants. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada i el de les imatges/videos obtinguts durant l’esdeveniment o en la seva promoció, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem? Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents: 

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
 • A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora. 

Com es poden exercir o defensar els drets? Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a l’Associació Esportiva Oriol Riera a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al responsable de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça info@oriolriera-experience.com.